Sürdürülebilirlik

Çevre Politikası ve Faaliyetleri

Çevre Politikamız

Cevher, otomotiv sektöründe, tüm üretim ve hizmet süreçlerinde, etkileşim içinde olduğu paydaşlarını da kapsayan sürdürülebilir, gelişmeye açık, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için oluşturduğu çevre yönetim sisteminin sağlanması için eğitim faaliyetleri dahil gerekli tedbirleri almanın ve uygulamanın takibini yapacağını taahhüt eder.

Tüm faaliyetlerinde yalın ve sürekli gelişme prensipleri doğrultusunda çevresel amaçlarını sağlamak için gerekli kaynakları temin ederek, çevre dostu sanayi tesisi olarak; çevrenin korunmasına ve temiz üretime destek verir.

İlkelerimiz
 

 • Yasalara ve diğer şartlara uymak,
 • Cevher, Çevre Yönetim Sistemi özel istekleri dahilinde iletişim içerisinde olduğumuz; müşterilerimiz, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının çevreyle ilgili isteklerini dikkate alarak, çözüm ortağı olmak ve tedarikçilerimizin çevre konusunda duyarlılıklarını artırarak, amaçlarımıza paralel şekilde çalışmalarını sağlamak,
 • Yaşanabilir bir çevre bırakmak için; etkin doğal kaynak kullanımını sağlamak amacıyla, iyileştirmeler yapmak, çalışanlarımızın çevre bilincini yaşam kültürü haline getirmelerini sağlamak,
 • Çevre politikamız ve sürekli iyileşme çerçevesinde; sektöründe çevre konularında lider bir kuruluş olarak; sistemimizi sürekli iyileştirmektir.

Amaçlarımız
 

 • Doğal ve enerji kaynaklarımızı korumayı ve verimli kullanmayı,
 • Çevresel boyutlarımızı kontrol altına almayı, sürekli gelişmeye katkıda bulunacak ve tedarikçilerimize lider-örnek olacak şekilde yönetmeyi,
 • Çevresel etkilerimizi kontrol altına alarak, üretimimizin biyoçeşitliliğe ve ekosisteme direkt zarar vermesini önlemeyi,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklarımızı, teknolojik imkanlar dahilinde kirliliği önlemek, kaynakta azaltmak ve atık minimizasyonu yapmaktır.

Çevre Faaliyetlerimiz

Cevher, kaliteli jant üretimi ve müşteri memnuniyeti ile birlikte; gelecek nesillerin bize emaneti olan çevreyi korumayı da sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olarak benimsemiştir. Firmamızda çevre açısından kapsam dışı bırakılan bir süreç söz konusu değildir, süreçlerin tamamında çevre öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Çevre dostu sanayi tesisi olduğu EBSO tarafından düzenlenen “2013 yılı Çevre Ödül Yarışması-Çevre Dostu Sanayi Tesisi” birincilik ödülü ile de taçlandırılmış ve ispatlanmıştır.

 • Çevresel risk yönetimi,
 • Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanımı,
 • Atık yönetimi,
 • Temiz ve atık su yönetimi,
 • Hava kirliliği kontrolü ve yönetimi,
 • Atık Yönetimi vb. konularda yasalara uymakta, çevresel sorumluluk bilinci içerisinde çevresel hedefler belirleyerek, çevresel performansını da sürekli ölçmekte ve iyileştirmektedir.

Yasalara uyum çerçevesinde; 

 • Çevre iznini 25.11.2013 tarihli ve “Hava-Emisyon” konulu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almıştır,
 • Çevresel risklerin önlenmesi ve çevrenin korunması faaliyetlerinde “kaynağında önlemeye” yönelik çalışmalar yapar, 
 • Yasal olarak yapılması gerekli olan ve kapsamına girdiği yasal beyanlar (endüstriyel atık, atık su, atık yağ, toprak kirliliği beyanı, vb.) ilgili portallara girişleri periyodik olarak yapılmaktadır,
 • Kimyasalların yönetimi prosedürü kapsamında uygulanmakta bu konuyla ilgili BEKRA ve Kimyasal yasal girişleri de bulunmaktadır. 
 • Deneme çalışmaları dahil kimyasallara ait “Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MGBF)” da kimyasal yönetimi kapsamında değerlendirilmekte ve Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği-Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili yasal uygulamalar dikkate alınmakta ve uygulanmaktadır,
 • Kimyasalların depolanmasında gerekli olan çevre ve İSG ile ilgili depolama şartlarına uygun depolama yapılması,
 • Otomotiv yan sanayiinde oldukça önemli olan “Yasaklı Kısıtlı Malzemeler” de kimyasalların yönetimi kapsamında değerlendirilmekte, takip edilmekte ve sürekli güncellenmektedir.
 • Atık yönetimi ile ilgili planlar hazırlanmakta, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne de sunulmaktadır. 
 • Atık yönetimi yasalara uygun şekilde bulunduğu bölgenin özelliğine göre %100 uygulanmakta; atıklar lisanslı tesislere verilmekte ve lisanslı araçlar ile taşınmaktadır.
 • Yeni bir atık oluşumunda mevzuata göre gereklilikler ve yasal çerçeveye uyumu ile ilgili paydaşları olan ESBAŞ, lisanslı firma ve Çevre İl Müdürlüğü ile çalışmalar yürütür, ilgili analizleri akredite laboratuvarlara yaptırır,
 • Atık su deşarjı için ESBAŞ tarafından verilen kanal bağlantı ruhsatı bulunmaktadır.
 • Emisyon yapılan bacalar ilgili yönetmeliklere uygun yapılmış olup, baca gazı ölçümleri ilgili yönetmelikte belirtilen periyotlarda yapılmaktadır.
 • Çevre Kanunu gereğince yaptırılan “Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” her yıl yenilenmektedir.
 • Çalışanların bilincini artırmak için eğitimler verilmekte, görsel materyaller ile farkındalık artırılmakta ve aylık olarak çevre bülteni yayınlanmaktadır.
 • Cevher Jant San. A.Ş geleneği haline gelen “Eğitim Şenliği” günlerinde çevre eğitimleri ile çalışanların bu konudaki bilinç seviyesi sadece firma özelinde değil, günlük yaşantılarına da yansıyacak şekilde yükseltilmesi hedeflenir,
 • “5 Haziran Dünya Çevre Günü” çeşitli etkinlikler (Slogan yarışması, çevre gününe özel afiş asılması, kutlama maili, yeni geçici atık depolama sahası açılışı gibi özel açılışların yapılması gibi) ile kutlanmaktadır. 
 • TÜDOKSAD, EBSO gibi üyesi olduğumuz çeşitli derneklerin çevre ile ilgili etkinlik ve komite çalışmalarına katılım sağlanmakta, çalışmalara destek verilmektedir.
 • İç ve dış çevre denetimleri yapılmakta,
 • Aylık olarak çevre raporu hazırlanıp, yönetime ve ilgililere sunulmaktadır,
 • Tedarikçilerinde çevresel açıdan değerlendirilmesi yapılmakta, denetlenmekte, çevre bilincinin artırılması hedeflenerek, eğitimlere dahil edilmektedir.
 • Çevrenin önemli bir parametresi olan “Doğal kaynak tüketimi” de dikkate alınmakta, çalışanlar her fırsatta bilgilendirilmekte, yalın 6 sigma kapsamında da projeler yürütülmektedir,
 • Atık minimizasyonu yaparak çevrenin korunmasına ve geri dönüşüme ciddi katkılar sağlamaktadır. Bu kapsamda “Talaş Hazırlama ve Ergitme Tesisi” ile “Sulu kesme yağın Yağ ve su fazının ayrılması” ile ilgili uygulamaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “atık minimizasyonu” kapsamında değerlendirilen ve uygulanan projeleridir. 
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü ile çeşitli çevre ile ilgili Ar-Ge çalışmalarına destek verir. Okuyan öğrenciler için bir okul gibi, staj desteği sağlar, Sanayi- Üniversite iş birliği kapsamında firmanın da yararına olacak bitirme projeleri yapılmasına destek ve imkân verir. 
 • İzmir İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü liderliğinde kurulan komisyon çalışmalarına (Örneğin Ege Serbest Bölge Koku Komisyonu) detaylı bilgilendirme sunumu hazırlayarak destek verir, çalışmalara katılır.
 • Geçici Atık Depolama Alanı ve Geçici Atık Depolama İzni esnasında denetimi yapan Çevre İl Müdürlüğü tarafından saha çok beğenilmiş, örnek gösterilmek üzere resimleri alınmıştır,
 • “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği-ADR” kapsamında Faaliyet Belgesi bulunmakta olup, kendi içerisinde sertifikaya sahip “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD)” istihdam etmekte; ayrıca danışmanlık hizmeti almaktadır. Mevzuat yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ulaştırma Bakanlığı’na bu konuda beyanlarını yapmaktadır. Mevzuata uygun sistem kurulmuş, çalışmalar sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde yürütülmektedir.