Sürdürülebilirlik

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

CEVHER'in ürün, proses tasarımı ve üretim faaliyetlerinin tüm aşamalarında üst yönetimi ve tüm çalışanları, iş sağlığı ve güvenliğini işimizin doğal bir parçası gibi benimsemektedir. 

Bu kapsamda, kuruluşumuzun, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve toplumun beklenti ve gereksinimleriyle uyumlu olarak, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin şartlarına ve ilgili yasalara uygunluğunu sağlayarak ve etkinliğini sürekli iyileştirerek, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflenmektedir. 

İlkelerimiz

Hedeflerimize emin adımlarla yürürken ilkelerimiz: 

- Yasa ve mevzuat ile üyesi olduğumuz kuruluşların İSG şartlarına uymak,
- Gelecekteki İSG stratejilerimizi bağlam ve amacımıza uygun, iç ve dış tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde belirlemek,
- İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için çalışmalar yapmak, verimliliği artırmak,
- İSG kültürünü bir yaşam tarzına dönüştürebilmek için tüm çalışanlarımızı gerekli eğitim çalışmaları ile bilinçlendirmek,
- Çalışanların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm tehlikeleri, gerekli düzeltici ve önleyici aksiyonları alarak ortadan kaldırmak ve riskleri azaltarak sürekli takip etmek,
- İSG yönetim sisteminin büyük bir parçası olan çalışanlarımıza ve çalışan temsilcilerimize danışmak ve en yüksek seviyede katılımlarını sağlamaktır. 


Amaçlarımız

- Sıfır iş kazası, sıfır meslek hastalığı,
- "Önce iş sağlığı ve güvenliği" sloganı ile güvenli ve verimli çalışma ortamı,
- Önleyici yaklaşım,
- Sürdürülebilir ve sürekli gelişen İSG ile sağlık ve güvenlik performansımızı en üst seviyede korumak amaçlanmaktadır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerimiz

Cevher, kaliteli jant üretimi ve müşteri memnuniyeti ile birlikte; çalışanın ve çalışma ortamının sağlığını ve güvenliğini de sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olarak benimsemiştir. Firmamızda İSG açısından kapsam dışı bırakılan bir süreç söz konusu değildir, süreçlerin tamamında İSG öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda; 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği risk yönetimi,
 • Eğitim,
 • Yasalara uyum,
 • Kaza kök neden analizleri ve ramak kalaların incelenmesi
 • Denetim,
 • Gözetim faaliyetleri,
 • Periyodik kontroller,
 • Acil durum tatbikatlar gibi tamamını yapmaktadır.

Yasalara uyum çerçevesinde;
 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu bulunmakta olup, aylık toplantılar yapılmaktadır.
 • İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında risk analizi yapılmakta ve güncelliği sağlanmaktadır,
 • Risklerin önlenmesi ve koruma faaliyetlerinde; ilk aşama olan “kaynağında korumaya” yönelik çalışmalar yapar,
 • Ramak kala ile ilgili bir sistem oluşturulmuş olup, ramak kalaların yönetilmesi sağlanmaktadır,
 • Çalışanların sağlık hizmeti devamlılığı sağlamak için sürekli çalışan bir işyeri hekimi istihdamı vardır.
 • Sağlık konusunda yardımcı personel olarak bir diğer bir sağlık personeli istihdamı da vardır.
 • Tam zamanlı İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personeli kontrolünde revir hizmetleri verilmekte, çalışanların periyodik sağlık kontrolleri ve duruma göre aşılama işlemleri yapılmaktadır,
 • Çalışan bazında sağlık kontrol planı ve bu plan doğrultusunda çalışma ortamına göre gözetim kontrolü yapılmaktadır (akciğer grafiği, kan tetkiki, odyometri ölçümü, solunum fonksiyon testi, v.b)
 • Çalışma ortamı da kontrol altında tutulmakta, yasal kapsamda periyodik ölçümler akredite kuruluşlara yaptırılmaktadır,
 • Çalışanlara İSG kapsamında eğitimler verilmekte, kimyasallar, kimyasallarla çalışma ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formları konusunda da bilinçlendirilmektedir,
 • Kimyasalların depolanmasında gerekli olan çevre ve İSG ile ilgili depolama şartlarına uygun depolama yapılması,
 • Cevher Jant San. A.Ş geleneği haline gelen “Eğitim Şenliği” günlerinde İSG eğitimleri ile çalışanların bu konudaki bilinç seviyesi sadece firma özelinde değil, günlük yaşantılarına da yansıyacak şekilde yükseltilmesi hedeflenir,
 • Denetimler yapılmakta, denetim sonuçları aksiyon planları ile takip edilmektedir,
 • Kaza kök neden analizi incelenmekte, ortadan kaldırılması ile ilgili aksiyon alınmakta ve yaygınlaştırılması sağlanmaktadır,
 • İSG kapsamında önemli parametreler (kaza sıklık oranı, kaza ağırlık oranı) takip edilmekte, bölüm bazında hedefler konulmaktadır,
 • İSG kapsamında basılı ve görsel materyaller ile farkındalık artırılmakta, İSG konusunda aylık bülten yayınlanmaktadır,
 • Çalışanın veya işin gereği oluşan sertifikasyon (forklift ehliyeti, kazancı belgesi, gibi) işlemi derhal eğitim planına dahil edilmekte ve gerçekleşmesi sağlanmaktadır,
 • Mesleki eğitim ihtiyaçları belirlenmekte ve bu ihtiyaçların giderilmesi sağlanmaktadır,
 • Çalışma iş izinleri (ateşli çalışma, yüksekte çalışma, v.b) hazırlanmış olup, bu tarz çalışmalar yapılacağında önce iş izni alınmakta ve daha sonra çalışma yapılmaktadır,
 • Tedarikçilerinde İSG açısından değerlendirilmesi yapılmakta, denetlenmekte, yeni çalışma yapılan tedarikçiler değerlendirmeye alınmaktadır,
 • Fabrika içinde çalışacak olan alt işverenlerle İSG kapsamında sözleşme yapılmakta, gereklilikler net şekilde ortaya konulmaktadır.
 • Acil durum planları ve ekipleri belirlenmiş olup, ekipte görevli olanlara eğitim verilmekte ve tatbikatlar yapılmaktadır,
 • Ekipman ve araçların da periyodik kontrolleri (kaldırma ekipmanları kontrolleri, hava tankları, topraklama, v.b) yasal sürece uygun yapılmaktadır,
 • İSG haftasında çeşitli aktiviteler ve yarışmalar yapılmakta, haftanın kutlanması sağlanmaktadır (slogan yarışması veya gizli tehlikelerin belirlenmesi gibi) .
 • TÜDOKSAD, EBSO gibi üyesi olduğumuz çeşitli derneklerin İSG ile ilgili etkinlik ve komite çalışmalarına katılım sağlanmakta, çalışmalara destek verilmektedir.